Riktlinjer för Svenska Galleriförbundets medlemmar

Konstgallerier är kommersiellt inriktade aktörer som i samarbete med konstnärer arrangerar ett flertal utställningar per år i sina lokaler. Utställningarna är öppna för allmänheten utan inträdesavgifter. Gallerierna ingår samarbeten med konstnärer som de representerar och/eller ställer ut. Dessa samarbeten innefattar att på olika sätt bygga upp och stödja konstnärens karriär och position på konstscenen. Gallerierna arbetar med att marknadsföra och sälja konstnärens verk genom sina nätverk av privata och offentliga samlingar. Ett flertal gallerier deltar i inhemska och internationella konstmässor och andra forum för att exponera och marknadsföra konstnärens verk till en bredare publik. Gallerier delar ofta produktionskostnader för konstverk till utställningar (t ex gjutning, inramning, printar, material och transporter) och är på så vis ofta ett viktigt stöd till konstnären för att möjliggöra produktion av nya verk.

Gallerierna finansieras genom kommission på försäljning av konstverken, vanligen ca 50%, eller enligt överenskommelse med konstnären. Gallerier är privata, kommersiellt inriktade företag som inte erhåller stöd från offentliga aktörer. Inkomstkällan utgörs i princip enbart från kommissionsförsäljning av konst och andra relaterade tjänster, såsom rådgivning om konst och installation av inköpta verk.

Galleristens kunskap, professionella position och nätverk av curators, konstinstitutioner, museer och kunder är av avgörande betydelse för hans/hennes roll som representant för de konstnärer som ingår i galleriets stall. Få konstnärer eller konstnärsgrupper har nått framgång utan att representeras och stödjas av ett galleri. Få stora publika konstevenemang skulle kunna genomföras utan galleriets – ofta ouppmärksammade – arbete som vanligen sträcker sig över en lång tidsperiod i syfte att att lyfta fram ett konstnärskap.

Samarbete med konstnärer
Gallerier strävar efter ett långsiktigt samarbete med konstnären som ska bygga på ömsesidig lojalitet och respekt. Galleriers arbete för att representera och marknadsföra konstnären är av största betydelse för att stärka respektive parts varumärke. Galleriets uppdrag är att göra konstnären känd för en större allmänhet och skapa försäljning via regelbundna utställningar, presentation på mässor och hemsida samt genom att löpande ha verk till försäljning från lager. Huvudgalleriet har exklusiv rätt att representera konstnären.

Galleriet förbinder sig att utföra vissa administrativa tjänster för konstnären, såsom lagerregistrering, uppgifter om försäljningar, ekonomiska redovisningar mm, samt att utan dröjsmål betala konstnären när pengar erhållits från kund, om inte annat är avtalat. Konstnärens verk är i kommission hos galleriet och förblir konstnärens egendom fram till försäljning. Galleriet ansvarar för att försäkra de konstverk som transporteras till egna utställningar och som lagras i galleriets lokaler, om inte annat avtalats. Galleriet har rätt att publicera och använda fotografier för att marknadsföra eller sälja konstnärens verk, på hemsidan, i annonser och publikationer m m.

Galleriet tar vanligtvis en överenskommen provision om 50% på försäljningar, men debiterar inga kostnader gentemot konstnären för t ex lokalhyra, personalkostnader, försäljningskostnader, annonser och dylikt. All försäljning ska genomföras via galleriet, oavsett försäljningsplats (ateljé, museum, andra gallerier och försäljningskanaler). Galleriet fastställer försäljningspris för konstverk i samråd med konstnären.

Utställningar i andra lokaler inom och utom landet, på offentliga och privata institutioner och platser, ska diskuteras med galleriet i förväg, och administreras via galleriet, om inte annat avtalats. Vid utställningar på museer och andra allmänna institutioner ska galleriet omnämnas i publikationer och på skyltar med texten Courtesy Galleri XX.

Uppdrag för offentlig miljö
Den uppmärksamhet som gallerier skapar kring ett konstnärskap och de utställningar som genomförs är av avgörande betydelse för konstnärer att komma i fråga för offentliga uppdrag för stad, kommun och landsting. Detta gäller även då konstnärer anlitas för utsmyckning / uppdrag för offentlig miljö på t ex företag.

Vid offentliga eller privata utsmyckningsuppdrag som ska utföras av konstnären står galleriet till förfogande för förhandlingar och rekommendationer. Galleriet ska ha viss del av intäkterna från alla sådana utsmyckningsuppdrag. Storleken bestäms från fall till fall, beroende på uppdragets art och tillverkningskostnader, samt galleriets delaktighet i form av rådgivning och produktion i samband med uppdraget. Kommissionen dras endast från konstnärens arvode, inte från den totala budgeten, så som vid försäljningar av konstverk i utställningar. Om ett uppdrag består av inköp av löskonst delas intäkterna som vid en utställning, efter eventuella externa kostnader för endera parten.

Konstkonsulter / Art advisors
Konstkonsulter har en viktig roll i att introducera nya kunder till konstvärlden och till konstsamlande. Vanligen har konsulten ett uttalat uppdrag från ett företag eller en privatperson som består i att föreslå ett eller flera konstverk till utsmyckning eller för att komplettera en samling. Konsulten är då arvoderad av uppdragsgivaren och det föreligger ingen affärsmässig koppling mellan galleriet och konsulten. Eventuella rabatter kommer kunden, alltså uppdragsgivaren, till del. Fakturering till kund görs av galleriet.

Ett annat upplägg kan vara att en frilansande försäljare vill förmedla verk från galleriets utställningar och verksamhet till kunder. Här kan frågan kring förmedlingsprovisioner uppstå, och gallerier hanterar denna fråga från fall till fall. I sådana fall beräknas kommissionen från den eventuella rabatt som kunden kan ha erhållit, om inte annat har avtalats.

Vid eventuell försäljning faktureras kunden av galleriet. Rabatter och provisioner beräknas alltid på nettopris efter avdrag för tillverkningskostnader.