Bli medlem i Svenska Galleriförbundet

Enligt ordboken är galleri en lokal för konstutställningar, men ett galleri idag är mycket mer än så. Vissa gallerier har inte ens en egen lokal utan arbetar mer projektinriktat i olika miljöer. Givetvis varierar arbetssättet mycket, men vi har försökt beskriva galleriets roll i två huvuddrag.

Om du är intresserad av ett medlemskap, mejla ordförande eller sekreterare i styrelsen och berätta om din verksamhet. Medlemsavgiften ligger på 1 900 kr per år.

Galleriet som utställningsforum
Galleriet fungerar som en scen där publiken ges möjlighet att möta konsten. Det görs regelbundna utställningar med en grupp konstnärer som vanligtvis samarbetar nära med sin gallerist. Galleriet är en självklar mötesplats för alla konstintresserade, där man kan möta den mest intressanta samtidskonsten. Galleristen får också en pedagogisk roll i och med den dagliga publikkontakten, och utställningarna är gratis.

Galleriet som samarbetspartner
Många gallerier jämför sig idag med agenter, bokförlag eller skivbolag eftersom de är involverade i mer än själva utställningen på galleriet. De representerar de konstnärer de samarbetar med. Detta betyder att de sköter konstnärens presskontakter, försäljning och marknadsföring. Galleriet informerar om konstnärens arbete och förmedlar även kontakter till andra utställningssammanhang. För en del gallerier är också konstmässor runt om i världen ett effektivt sätt att marknadsföra konstnärerna och att hitta en ny publik. Galleristen och konstnären har ett långsiktigt samarbete där båda parter är beroende av varandra.

Medlemmarna i Svenska Galleriförbundet kan ofta erbjuda kvällsvisningar för exempelvis konstföreningar som har svårt att besöka gallerier dagtid. Kontakta gallerierna direkt för förfrågan. Betalning för konstverk kan i vissa fall delas upp över en tidsperiod, eller skjutas till nästa budgetperiod. Överenskommelser sker direkt med det berörda galleriet.

Av medlemmar i Svenska Galleriförbundet krävs ett seriöst och förtroendefullt samarbete med utställande konstnärer i enlighet med de stadgar och normer som förbundet har upprättat.

Detta innebär att:

  • Galleriets huvudsakliga uppgift är att skapa en dynamisk plattform för att marknadsföra konst till en bred publik. Detta sker bland annat via en varierad utställningsverksamhet, men också via deltagande i konstmässor, samarbeten med museer och konsthallar såväl i Sverige som internationellt.
  • Galleriet får inte debitera konstnären hyra eller garantibelopp. Grundprincipen skall vara att risken delas mellan konstnär och galleri.
  • Galleristen är ansvarig för innehållet i utställningarna som presenteras på galleriet.

För att kunna bli medlem i Svenska Galleriförbundet krävs att man har drivit galleriet i minst två år, har ett förtroendefullt och seriöst samarbete med utställande konstnärer samt att ni arbetar enligt våra normer (se ovan). Din ansökan ska också rekommenderas av tre gallerister som varit medlemmar i galleriförbundet i minst två år.