Frågan om avskrivningsrätt för företag på samtida konst har varit aktuell i över femton år. Allianspartierna i den nuvarande regeringen är uttalat positiva till en sådan avskrivningsrätt tillsammans med Miljöpartiet. Den politiska viljan och riksdagsmajoriteten finns alltså för en skattereform som skulle stimulera konstsektorn utanför bidragssystemen. MEN ABSOLUT INGENTING HÄNDER!

Vid maktskiftet 2006 när Alliansen bildade regering trodde nog de flesta inom svenskt konstliv att frågan om skattemässig avskrivningsrätt för företag på samtida konst äntligen var slutdiskuterad. Samtliga partier i Alliansen hade ju sedan oppositionstiden varit för en skattereform av det här slaget och fyra år tidigare, år 2002 infördes en sådan avskrivningsrätt framgångsrikt i Danmark.

I september 2007 besökte Danmarks dåvarande kulturminister, Brian Mikkelsen Stockholm för en hearing på Konstakademien på inbjudan av Svenska Galleriförbundet. Vid hearingen berättade Mikkelsen om erfarenheterna kring den danska avskrivningsrätten i närvaro av stora delar av det svenska konstlivet och vår egen kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Mikkelsen upplyste församlingen om att den danska skattereformen i första hand syftade till att förbättra de ekonomiska villkoren för konstnärerna utanför bidragssystemen genom att helt enkelt jämställa dem med andra yrkesgrupper vars alster redan var skattemässigt ”avskrivningsbara” hos företagen. Mikkelsen pekade speciellt på problemet att konstnärlig utsmyckning av arbetslokaler före reformen varit relativt dyrare jämfört med andra ”avskrivningsbara” förbättringar av arbetsmiljön, t.ex. designade möbler, arkitektur och inredning, med andra ord ett direkt missgynnade förhållande för konstnärerna.

Idag är det snart nio år sedan avskrivningsrätten infördes i vårt grannland och danska gallerier fortsätter att vittna om skattereformens stora betydelse för konstlivet där.

Men i Sverige händer ingenting!

I regeringens kulturpolitiska proposition talas det varmt om kulturskaparnas villkor och hur de ska förbättras, men överraskande nog fortfarande bara i bidragstermer. Samtidigt framhåller propositionen att det behövs ett komplement till de befintliga statliga ordningarna för bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet och menar att en fungerande ”riskkapitalförsörjning” från näringslivet är viktig för att ge förutsättningar för ett innovativt och gränsöverskridande kulturskapande. Vidare i regeringens budgetproposition är huvudnumret som bekant ökad sysselsättning och minskat utanförskap på arbetsmarknaden, vilket i högsta grad även rör konstnärerna.

Alliansen predikar alltså att näringslivet ska ta större ansvar för kulturen men lever inte som de lär!

Ingen inom Alliansen ifrågasätter att en skattereform kring avskrivningsrätten skulle bidra till regeringens mål att öka sysselsättningen och minska utanförskapet bland konstnärerna vid sidan av bidragsystemen. Är det då ren handlingsförlamning som förklarar varför regeringen inte omedelbart föreslår en skattereform som med stöd av Miljöpartiet kan upphäva den skattemässiga diskriminering som konstnärer och gallerister utsatts för i Sverige under många år?

Vad väntar regeringen på?

Nu kräver Svenska Galleriförbundet, som representant för våra medlemmar och deras konstnärer, att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och finansminister Anders Borg svarar på frågan! När kommer regeringen att föreslå skattemässig avskrivningsrätt för företag på samtida konst?

Stockholm den [datum] februari 2011
Björn Wetterling, Ordförande Svenska Galleriförbundet
Faktaruta: Sammanfattning av skattereformen i Danmark år 2002;

  1. Endast originalkonst som för första gången köpts direkt av en konstnär eller dennes galleri omfattas.
  2. Definitionen av originalkonst är bred och omfattar åtminstone måleri, fotografisk konst, skulptur och numrerade grafiska verk.
  3. Konstverken får inte användas för privat bruk.
  4. Konstverk som är flyttbara kan skrivas av med 25 % årligen och konstverk som är permanent ingår i byggnad skrivs av tillsammans med byggnaden.
  5. Reavinstskatt utgår vid försäljning på den del av försäljningsvärdet som överstiger anskaffningsvärdet med avdrag för gjorda avskrivningar.