Svenska galleriförbundet och nya kulturpolitiska strategier

Svenska Galleriförbundet efterlyser nya kulturpolitiska strategier som syftar till att gynna professionella gallerier. Inom förbundet arbetar vi därför aktivt med ett lyfta fram ett antal områden där samarbetet mellan konstnär, galleri och inköpare/beställare av konst bör tydliggöras. Kunskap om det professionella galleriets betydelse för konstnärernas karriärsutveckling måste stärkas, menar förbundet. De kulturpolitiska målen för att förbättra konstnärernas villkor måste också införliva bättre villkor för galleriernas näringsverksamhet, såsom en betydelsefull del av konstnärernas inkomstkälla och av svenskt näringsliv.

Vi menar att offentliga aktörer som köper och beställer konst skall ha en uttalad policy att beakta de samarbetsavtal som finns upprättade mellan konstnär och galleri. Det innebär bland annat att inköpare/beställare av konst rutinmässigt bör respektera och följa konstnärens avtal med galleri/representant. I de fall konstnären är representerad av ett galleri, ska galleriet jämte konstnären alltid kontaktas/informeras inför ett förestående inköp eller utsmyckningsuppdrag.

Svenska Galleriförbundet arbetar också för att förbättra svenska galleriers förutsättningar för att exponera konstnärer och utöka sina marknadsandelar internationellt. En undersökning har nyligen gjorts av Svenska Galleriförbundet
om villkoren och möjligheter för galleriers medverkan i internationella konstmässor. Ett statligt exportstöd skulle betyda mycket för branschen. Undersökningen visar bl a att både Norge och Danmark tillämpar ett exportstöd riktat direkt till galleriers mässdeltagande utanför landet. Norge har sedan 5-6 år tillbaka en summa pengar (2014: 750 000 NOK) som är avsatta för norska galleriers internationella mässdeltagande. Ansökningarna administrerades först av utrikesdepartementet men ska flyttas över till OCA – Norges motsvarighet till Iaspis. Det är ett statligt bidrag riktat till gallerier utan krav på utställningsprogrammet. I Danmark kan gallerier sedan år 2005 söka stöd för vissa utvalda mässor. Det enskilda stödet är maximerat till 55 000 DKK. Den totala summan som avsätts är 1 miljon DKK och stödet administreras av Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg för Billedkunst. Staten har vissa krav på galleriets program.

Konstnärer som är verksamma i Sverige är beroende av den konstmarknad som professionella och kommersiella gallerier skapar. Gallerierna svarar för ett stort och angeläget utbud av samtidskonst på den svenska konstscenen. De utgör en viktig plattform för såväl nyutexaminerade som etablerade konstnärer att möta en intresserad publik och en ekonomisk marknad. Många gallerier arbetar med att utveckla nätverk och kontakter såväl nationellt som internationellt. Allmänna vernissager, visningar och olika former av programverksamhet ingår regelbundet i galleriernas utbud och de är tillgängliga och kostnadsfria för alla.